Dear Guest

第二屆桃園市議員(第一選區)當選預測
icon
47.00
 

買進

賣出

數量
價格
價格
數量
389
47.00
50.00
438
303
46.00
51.00
282
316
45.00
52.00
210
1,100
1.00
53.00
160
-
-
54.00
200

Buy

Sell

GMT+8:2018-10-05 12:00~ 2018-11-14 00:00

1、此事件為Yes/No事件,若事件發生則清算價格為$100,若未發生則清算價格為$0

2、清算依據依中選會公布為準

3、若林國政未參選2018桃園市議員選舉則清算為$0

項目 內容
事件代碼 cnt_63674608059778
事件名稱 親民黨林國政當選
每日交易時間 00:00 - 24:00
價格範圍 1.00 - 99.00
每日漲跌幅限制
最小變動單位 1.00
開始日 2018-10-05 12:00
到期日 2018-11-14 00:00
交割方式 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
部位限制
保證金 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。
嵌圖

(最新十筆,每五秒更新)

親民黨林國政當選

您認為親民黨林國政是否會當選第二屆桃園市議員?認為會請買進,認為不會請賣出。

事件名稱
買進
賣出
最新
漲跌
今量
總量
64.00
65.00
65.00
-
0
1,090
74.00
77.00
77.00
-
0
1,269
71.00
72.00
72.00
-
0
1,453
76.00
79.00
76.00
-
0
1,388
77.00
81.00
80.00
-
0
1,109
71.00
78.00
74.00
-
0
1,547
77.00
78.00
77.00
-
0
1,316
73.00
76.00
76.00
-
0
1,291
69.00
70.00
70.00
-
0
1,642
67.00
68.00
68.00
-
0
1,274
64.00
66.00
64.00
-
0
331
51.00
52.00
51.00
-
0
80
51.00
52.00
51.00
-
0
160
70.00
72.00
72.00
-
0
1,250
17.00
18.00
18.00
-
0
1,153
47.00
50.00
47.00
-
0
780
47.00
49.00
47.00
-
0
890
23.00
28.00
23.00
-
0
1,548
24.00
29.00
29.00
-
0
1,149
27.00
34.00
34.00
-
0
1,721
25.00
35.00
32.00
-
0
967
20.00
37.00
33.00
-
0
2,032