Dear Guest

第二屆桃園市議員(第八選區)當選預測
icon
30.00
 

買進

賣出

數量
價格
價格
數量
230
26.00
35.00
180
52
22.00
40.00
240
100
19.00
45.00
130
1,210
15.00
46.00
90
-
-
51.00
181

Buy

Sell

GMT+8:2018-10-09 18:30~ 2018-11-14 00:00

1、此事件為Yes/No事件,若事件發生則清算價格為$100,若未發生則清算價格為$0

2、清算依據依中選會公布為準

3、若歐陽霆未參選2018桃園市議員選舉則清算為$0

項目 內容
事件代碼 cnt_63674698386012
事件名稱 綠黨歐陽霆當選
每日交易時間 00:00 - 24:00
價格範圍 1.00 - 99.00
每日漲跌幅限制
最小變動單位 1.00
開始日 2018-10-09 18:30
到期日 2018-11-14 00:00
交割方式 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
部位限制
保證金 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。
嵌圖

(最新十筆,每五秒更新)

綠黨歐陽霆當選

您認為綠黨歐陽霆是否會當選第二屆桃園市議員?認為會請買進,認為不會請賣出。

事件名稱
買進
賣出
最新
漲跌
今量
總量
52.00
95.00
55.00
-
0
954
71.00
80.00
62.00
-
0
1,334
53.00
96.00
55.00
-
0
640
52.00
95.00
55.00
-
0
1,090
62.00
69.00
69.00
-
0
1,100
49.00
99.00
55.00
-
0
844
48.00
49.00
49.00
-
0
80
51.00
52.00
51.00
-
0
70
26.00
35.00
30.00
-
0
810
31.00
40.00
39.00
-
0
1,124
18.00
27.00
18.00
-
0
765
45.00
52.00
45.00
-
0
880