Dear Guest

第二屆桃園市議員(第十選區)當選預測
icon
33.00
 

買進

賣出

數量
價格
價格
數量
423
22.00
40.00
140
60
21.00
45.00
60
367
20.00
49.00
125
247
18.00
51.00
100
50
17.00
52.00
210

Buy

Sell

GMT+8:2018-10-09 18:32~ 2018-11-14 00:00

1、此事件為Yes/No事件,若事件發生則清算價格為$100,若未發生則清算價格為$0

2、清算依據依中選會公布為準

3、若張肇良未參選2018桃園市議員選舉則清算為$0

項目 內容
事件代碼 cnt_63674700039028
事件名稱 民進黨張肇良當選
每日交易時間 00:00 - 24:00
價格範圍 1.00 - 99.00
每日漲跌幅限制
最小變動單位 1.00
開始日 2018-10-09 18:32
到期日 2018-11-14 00:00
交割方式 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
部位限制
保證金 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。
嵌圖

(最新十筆,每五秒更新)

民進黨張肇良當選

您認為民進黨張肇良是否會當選第二屆桃園市議員?認為會請買進,認為不會請賣出。

事件名稱
買進
賣出
最新
漲跌
今量
總量
49.00
98.00
55.00
-
0
804
57.00
65.00
65.00
-
0
915
22.00
40.00
33.00
-
0
2,308
48.00
99.00
55.00
-
0
1,006
5.00
19.00
10.00
-
0
795
9.00
32.00
17.00
-
0
2,597
9.00
22.00
18.00
-
0
2,442
6.00
23.00
12.00
-
0
1,802
7.00
25.00
13.00
-
0
1,927