Dear Guest

第二屆桃園市議員(第七選區)當選預測
icon
84.00
 

買進

賣出

數量
價格
價格
數量
100
82.00
86.00
80
200
81.00
93.00
100
230
80.00
94.00
130
110
79.00
98.00
100
240
78.00
99.00
5,000

Buy

Sell

GMT+8:2018-10-09 18:30~ 2018-11-14 00:00

1、此事件為Yes/No事件,若事件發生則清算價格為$100,若未發生則清算價格為$0

2、清算依據依中選會公布為準

3、若魯明哲未參選2018桃園市議員選舉則清算為$0

項目 內容
事件代碼 cnt_63674697215481
事件名稱 國民黨魯明哲當選
每日交易時間 00:00 - 24:00
價格範圍 1.00 - 99.00
每日漲跌幅限制
最小變動單位 1.00
開始日 2018-10-09 18:30
到期日 2018-11-14 00:00
交割方式 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
部位限制
保證金 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。
嵌圖

(最新十筆,每五秒更新)

國民黨魯明哲當選

您認為國民黨魯明哲是否會當選第二屆桃園市議員?認為會請買進,認為不會請賣出。

事件名稱
買進
賣出
最新
漲跌
今量
總量
51.00
88.00
55.00
-
0
760
69.00
86.00
81.00
-
0
1,382
50.00
97.00
55.00
-
0
531
82.00
86.00
84.00
-
0
2,042
50.00
56.00
55.00
-
0
995
72.00
73.00
73.00
-
0
1,391
48.00
98.00
55.00
-
0
879
49.00
60.00
52.00
-
0
3,019
68.00
81.00
68.00
-
0
1,875
67.00
83.00
81.00
-
0
727
21.00
32.00
23.00
-
0
2,065
67.00
72.00
68.00
-
0
1,291
22.00
24.00
24.00
-
0
1,081
14.00
15.00
14.00
-
0
1,116
12.00
28.00
16.00
-
0
1,018
27.00
34.00
27.00
-
0
2,335
21.00
23.00
21.00
-
0
1,207
47.00
61.00
46.00
-
0
2,270
20.00
21.00
20.00
-
0
1,344
19.00
43.00
19.00
-
0
2,163
55.00
81.00
55.00
-
0
2,563