Dear Guest

第二屆桃園市議員(第一選區)當選預測
icon
76.00
 

買進

賣出

數量
價格
價格
數量
126
76.00
79.00
212
190
74.00
81.00
50
240
73.00
82.00
423
221
72.00
84.00
260
100
67.00
87.00
208

Buy

Sell

GMT+8:2018-10-05 12:00~ 2018-11-14 00:00

1、此事件為Yes/No事件,若事件發生則清算價格為$100,若未發生則清算價格為$0

2、清算依據依中選會公布為準

3、若詹江村未參選2018桃園市議員選舉則清算為$0

項目 內容
事件代碼 cnt_63674334875968
事件名稱 國民黨詹江村當選
每日交易時間 00:00 - 24:00
價格範圍 1.00 - 99.00
每日漲跌幅限制
最小變動單位 1.00
開始日 2018-10-05 12:00
到期日 2018-11-14 00:00
交割方式 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
部位限制
保證金 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。
嵌圖

(最新十筆,每五秒更新)

國民黨詹江村當選

您認為國民黨詹江村是否會當選第二屆桃園市議員?認為會請買進,認為不會請賣出。

事件名稱
買進
賣出
最新
漲跌
今量
總量
64.00
65.00
65.00
-
0
1,090
74.00
77.00
77.00
-
0
1,269
71.00
72.00
72.00
-
0
1,453
76.00
79.00
76.00
-
0
1,388
77.00
81.00
80.00
-
0
1,109
71.00
78.00
74.00
-
0
1,547
77.00
78.00
77.00
-
0
1,316
73.00
76.00
76.00
-
0
1,291
69.00
70.00
70.00
-
0
1,642
67.00
68.00
68.00
-
0
1,274
64.00
66.00
64.00
-
0
331
51.00
52.00
51.00
-
0
80
51.00
52.00
51.00
-
0
160
70.00
72.00
72.00
-
0
1,250
17.00
18.00
18.00
-
0
1,153
47.00
50.00
47.00
-
0
780
47.00
49.00
47.00
-
0
890
23.00
28.00
23.00
-
0
1,548
24.00
29.00
29.00
-
0
1,149
27.00
34.00
34.00
-
0
1,721
25.00
35.00
32.00
-
0
967
20.00
37.00
33.00
-
0
2,032